prodak enzym

PRODUK ENZIM

1. PASTA GIGI ENZIM Fresh Mint,
2. PASTA GIGI ENZIM Classic Mild
3. PASTA GIGI ENZIM Orthodontic
4. PASTA GIGI ENZIM 40 Plus
5. PASTA GIGI ENZIM Mixdent
6. PASTA GIGI ENZIM Anak
Strawberry
7. PASTA GIGI ENZIM Anak Orange
8. PASTA GIGI ENZIM Anak
Bubble Gum
9. PASTA GIGI ENZIM Anak
Tutty Fruity
10. Enzym Mouthwash